Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2022

Tips for RoC3 around reset and the next tiling day (Mẹo chơi RoC3 ) vào những ngày không chiến

A few tips around reset and the next tiling day.  Tip 1 . Before reset let go all your tiles and retake them back. Why? You will lose only 10-20 minutes of resources but will get a lot of honors points by retaking the same tiles or higher.  tip 2 . If you are going to speed up healing wait until the first hour which is “any speed up” and get chest for it.  Tip 3. Train Footmen ! So far we haven’t get “hit” in battle so we need so much troops in the next 7 days!  --------------- Một vài mẹo xung quanh việc đặt lại và ngày lát tiếp theo.  Mẹo 1 . Trước khi đặt lại, hãy loại bỏ tất cả các ô của bạn và thực hiện lại chúng. Tại sao? Bạn sẽ chỉ mất 10 - 20 phút tài nguyên nhưng sẽ nhận được rất nhiều điểm danh dự bằng cách chiếm lại các ô giống nhau hoặc cao hơn. mẹo  Mẹo 2 . Nếu bạn muốn tăng tốc độ chữa bệnh, hãy đợi cho đến giờ đầu tiên "bất kỳ tốc độ nào" và lấy rương cho nó.  Mẹo 3. Huấn luyện lính bộ!  Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa bị "đánh" trong trận chiến, vì v

5 Điều chú ý khi bắt đầu Eden trong RoC 3

 (Gửi cho toàn Liên Minh)✨ what to buy in Eden ..✨ 1. please unlock elite challenge and reach level 50 at the end of season. there's a lot reward and privilege. 🤩 one of privilege is season pool ( elite Challenge will give 2x honor everytime we tile. we can claim every 24 hours). 2. imperial investment ... this will give you 10 extra territory capacity and construction materials. 3. if you can spend more... please buy 1 pack construction materials for 10 dollars ( wil give you 500k construction materials )