Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2022

Từ điển viết tắt trong games Rise of Emprise

 Xin giới thiệu bạn một số từ viết tắt mà nhiều các bạn mới cần biết để hiểu khi thành viên chat với nhau: 1. Nap all, NAP 10, NAP 20... - NAP : None attack police : thoả thuận Không tấn công.  Trong Rise of Emprise, khi minh chủ thông báo là NAP 20, có nghĩa là Không tấn công các liên minh khác trong Top 20 server. NAP 10 thì không tấn công thành viên thuộc liên minh top 10 server và NAP All có nghĩa là không tấn công người khác trong server mình, trừ nông trại do mình tạo ra.